J. Bareišos individualios audito įmonės metinis pranešimas apie 2015 metų veiklos skaidrumą

1. Audito įmonė (1997 m. – UAB) Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruota 1998 m. gegužės 14 d. šiuo adresu: A. J. Povilaičio g-vė Nr. 3-81, LT-04335, Vilnius. Įmonės kodas 124456248.

Lietuvos Respublikos audito ir apskaitos institutas (dabar Audito ir apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba) leidimą atlikti auditą išdavė 1996 metais.

Įmonė neturi savo filialų arba kitų dalyvių.

2. Audito įmonė (toliau- Įmonė) audito tinklui nepriklauso.

3. Nuo įmonės įregistravimo jai vadovauja direktorius atestuotas auditorius Jonas Bronislovas Bareiša. Įmonėje dirba vienas atestuotas auditorius. Auditoriaus padėjėjų nėra. Prireikus atlikti auditoriaus rotaciją, terminuotam laikotarpiui priimamas kitas atestuotas auditorius.

4. Įmonės vidaus kokybės kontrolės sistema.

2010 m. vasario 3 d. buvo patvirtinta nauja Įmonės Audito kokybės kontrolės sistema (AKKS), kurios pagrindinis tikslas yra užtikrinti, kad įmonė ir jos personalas atitiktų profesinius standartus, taikomus teisinius bei priežiūros reikalavimus ir kad įmonės ar užduoties partnerių pateikiamos ataskaitos būtų tinkamos pagal aplinkybes. Prireikus, atliekami atitinkami jos pakeitimai ir papildymai.

AKKS parengta vadovaujantis 1-ju tarptautinės kokybės standartu (TKKS) „Audito įmonių, atliekančių finansinių ataskaitų auditą ir peržiūrą bei vykdančių kitas užtikrinimo ir susijusių paslaugų užduotis, kokybės kontrolė“, galiojančiu nuo 2009 m. gruodžio 15 d.

Audito įmonės vadovybė patvirtina, kad įmonės vidaus kokybės kontrolės sistema yra efektyvi ir suteikia pagrįstą užtikrinimą, kad vadovaujasi galiojančiais profesiniais standartais, priežiūros ir įstatymų reikalavimais, pasirašytos auditoriaus išvados buvo tinkamos tomis aplinkybėmis. Prireikus šios sistemos nuostatos yra tikslinamos ir tobulinamos atsižvelgiant į naujus reikalavimus ir naujai atsirandančias audito atlikimo aplinkybes.

Savo kasdieninėje veikloje įmonės personalas griežtai laikosi ir vykdo šiuos Tarptautinės buhalterių federacijos (TBF) kodekse nustatytus pagrindinius profesinės etikos principus:

Audito įmonės auditoriai, atlikdami auditą, griežtai laikosi Buhalterių profesionalų etikos kodekse nustatytų profesinės etikos principų.

2. Nepaisant nurodytame kodekse nustatytų principų, audito įmonė ir joje dirbantys auditoriai laikosi šių pagrindinių profesinės etikos principų:

1) nepriklausomumo ir objektyvumo – auditoriai ir audito įmonė atlieka auditą tik būdami nepriklausomi nuo audituojamos įmonės ir nedalyvaudami priimant joje sprendimus;

2) konfidencialumo ir profesinės paslapties – auditoriai ir audito įmonė laikosi paslaptyje užsakovo arba audituojamos įmonės patikėtą informaciją ir jos neteikia tretiesiems asmenims, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus, nenaudoja užsakovo arba audituojamos įmonės audito metu gautos informacijos audito įmonės arba trečiųjų asmenų interesams tenkinti;

3) sąžiningumo – auditoriaus ir audito įmonės nuomonė neveikiama kitų nuomonės;

4) profesinės kompetencijos ir reikiamo atidumo – auditorius turi reikiamų žinių ir įgūdžių, skiria pakankamai laiko, kad auditas būtų atliktas profesionaliai;

5) atsakomybės visuomenei – audito rezultatais naudojasi finansinių ataskaitų informacijos vartotojai (kredito įstaigos, valstybės institucijos, darbdaviai ir darbuotojai, įmonių savininkai ir dalyviai, investuotojai ir kiti), priimdami ekonominius sprendimus.

Kad būtų užtikrintas šių principų įgyvendinimas įmonėje užtikrinama jos vadovo nepriekaištinga reputacija, sistemingai tobulinama personalo dalykinė kvalifikacija, vykdoma stebėsena ir kontroliuojamas nesilaikymo valdymo procesas. LAR Audito kokybės kontrolės komiteto atliktos peržiūros metu jokių pastabų nebuvo pareikšta.

Nepriklausomumo politika ir jos įgyvendinimo priemonės įgalina įmonę:

1) su nepriklausomumo reikalavimais supažindinti savo personalą ir, jei taikytina, kitus asmenis, kuriems jie taikomi, ir

2) nustatyti bei įvertinti aplinkybes ir santykius, keliančius grėsmę nepriklausomumui, bei imtis atitinkamų veiksmų, kad šios grėsmės būtų pašalintos arba sumažintos iki priimtino lygio, taikant apsaugos priemones, arba, jei laikytina tinkama, atsisakant atlikti užduotį, jei toks atsisakymas yra leidžiamas pagal taikomus įstatymus ar teisės aktus.

2015 metais aplinkybių, dėl kurių reikėtų atsisakyti atlikti užduotį, nebuvo.

Įmonė turi sudarytą veiklos planą bei visas kitas koordinuotas priemones ir būdus, naudojamus įmonės aktyvams išsaugoti, audito darbo dokumentų duomenų teisingumui ir tikrumui patikrinti, audito rezultatų ir rizikos, susijusios su įvairiapusiu audituojamų ūkio subjektų verslo aplinkos ir sukauptos informacijos vertinimu, objektyvumui užtikrinti.

AKKS tampriai susijusi su valdymu ir apskaita, tinkamu pasiruošimu atlikti visas audito procedūras ir darbus, kurių apimtis reglamentuoja atitinkami norminiai teisės aktai.

Siekiant tinkamai įvertinti atlikto audito kokybę, laiku pastebėti galimas klaidas, padarytas atitinkamose audito procedūrose, laiku pašalinti pastebėtų trūkumų įtaką nepriekaištingai auditoriaus ir audito įmonės reputacijai, jų autoritetui (prestižui) 2010 metais buvo pasirašyta audito peržiūros sutartis su UAB „Valskaita“, kuriai vadovauja atestuota auditorė Valerija Šimkienė.

5. Paskutinį kartą įmonėje audito kokybės peržiūra buvo atlikta 2013 m. spalio mėn. (nuo veiklos pradžios atliktos 7 peržiūros). Esminių trūkumų ir pažeidimų nebuvo nustatyta. Kita audito kokybės peržiūra turėtų būti atliekama 2016 m. Drausminių nuobaudų auditorius neturi.

6. 2015 metais buvo atliktas viešojo intereso įmonių UAB draudimo kompanijos „Lamantinas“, UAB finansų maklerio įmonės „DV Invest“ ir Steponkus & Co FM AB“ metinių finansinių ataskaitų rinkinių už 2014 metus auditas. Auditą atliko atestuotas auditorius Jonas Bronislovas Bareiša (pažymėjimo Nr. 000019).

7. Nepriklausomumo principo laikymosi praktika.

Audito įmonė visiškai vykdo Audito įstatymo reikalavimus, susijusius su Buhalterių profesionalų etikos kodekse nustatytų profesinės etikos principų – nepriklausomumo ir objektyvumo, konfidencialumo ir profesinės paslapties, sąžiningumo, profesinės kompetencijos ir reikiamo atidumo bei atsakomybės visuomenei,- reikalavimus.

Audito įmonė ir auditorius visiškai vykdo Audito įstatymo 51 str. 1-6 dalyse išdėstytas nuostatas ir reikalavimus, susijusius su jų nepriklausomybe nuo audituojamų ūkio subjektų.

Įmonėje dirbančių auditorių nepriklausomumo vidaus patikrinimas buvo atliktas, grėsmių nepriklausomumui nėra. Įmonės vadovas tai patvirtina.

8. Įmonės veiklos suderinamumas su naujausiais norminiais teisės aktais reikalauja tinkamos kvalifikacijos, kompetencijos ir nuolatinio bei kruopštaus audito paslaugų planavimo, visų audito procedūrų atlikimo ir audito kokybės vidaus kontrolės principų efektyvaus įgyvendinimo.

Atestuotas auditorius:

1) Tinkamai įsisavinęs Lietuvos Respublikos įstatymų ir poįstatyminių bei kitų norminių teisės aktų, susijusių su auditoriaus profesija, ūkio subjektų veikla, buhalterinės apskaitos tvarkymu, finansinių ataskaitų rengimu, mokesčių į valstybės biudžetą ir įmokų į Valstybinio socialinio draudimo fondą apskaičiavimo teisingumu, nuostatas ir reikalavimus bei tinkamai jais vadovaujasi savo veikloje;

2) turi didelę praktinio darbo patirtį vadovaujant stambioms bendrovėms, gerai išmano praktinius komercinių struktūrų strateginės veiklos planų rengimo principus ir metodus;

3) puikiai išmano buhalterinės apskaitos tvarkymo bei finansinių ataskaitų rengimo tvarką, šiose srityse keliamus reikalavimus rinkos ir ekonominės krizės sąlygomis. Beveik keturis dešimtmečius vadovavo stambių įmonių ir bendrovių ekonominėms ir finansų tarnyboms.
Ne kartą buvo skiriamas ekspertu ir Ekspertų komisijos pirmininku vertinant auditoriaus padėjėjų (kandidatų į atestuotus auditorius) išspręstas buhalterinės apskaitos egzaminų užduotis.

4) būdamas vienas iš pirmųjų Lietuvos Respublikos auditorių, gerai įsisavino tarptautinius audito ir apskaitos standartus bei tinkamai jais vadovaujasi praktiniame darbe;

5) ankstesniais metais savo kvalifikaciją tobulino Latvijoje, Anglijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Paskutiniaisiais metais auditorius kvalifikaciją tobulina Lietuvos auditorių rūmų organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose,- ne mažiau kaip 120 valandų per trejus metus, taip pat kituose su buhalterinės apskaitos tvarkymu, finansinių ataskaitų rengimu ir mokesčių bei įmokų apskaičiavimo teisingumu susijusiuose seminaruose bei renginiuose, kuriuos pasirenka savo nuožiūra.

9. 2015 metais Įmonė teikė tik audito paslaugas, už kurias uždirbo 9,3 tūkst. EUR pajamų. Palyginti su 2014 metais, bendra 2015 metais uždirbtų pajamų suma padidėjo 45,3 proc.

10. Įmonės vadovui darbo užmokesčio ir likutinio pelno išmokos 2015 metais nebuvo daromos.

 

Direktorius

Atestuotas auditorius Jonas Bareiša

parasas_bareisa