Audito įmonės nepriklausomumo patvirtinimas

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
2016 m. lapkričio 30  d. Nr. 1-05

AUDITO ĮMONĖS NEPRIKLAUSOMUMO PATVIRTINIMAS

Patvirtiname, kad J. Bareišos individuali audito įmonė (toliau – audito įmonė) , atlikdama toliau nurodytų viešojo intereso įmonių 2016 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų auditą

– pagal 2016 m. rugsėjo 27  d. sutartį Nr. A-1/2016 –  UAB Draudimo kompanijos „Lamantinas“, įmonės kodas 110062097, Z. Sierakauskio 15A, Vilnius;

-pagal 2014 m. gegužės 20 d. sutartį Nr. A-1/2014 -UAB FMĮ „DV Invest“, įmonės kodas 300153084, Konstitucijos pr. Nr. 23B, LT-03125, Vilnius;

– pagal 2014 m. lapkričio 21 d. sutartį Nr. A-2/2014 – Steponkus ir Co FM AB, įmonės kodas 122601232, Konstitucijos pr. Nr. 15-12, LT-03126, Vilnius

(toliau – audituojamos įmonės) kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų įstatymas, audito profesinės etikos principai ir audito veiklą reglamentuojantys standartai, yra nepriklausoma nuo auditojamų įmonių:
1. Audituojamos   įmonės nėra audito įmonės dalyvės.

2 Audito įmonė, audito įmonės dalyviai ir jos vadovas nėra audituojamų įmonių dalyviai.
3. Audito įmonės dalyviai, jos vadovas nėra susiję su šeimos, artimos giminystės arba svainystės ryšiais su audituojamų įmonių dalyviais.
4. Audito įmonė neteikė audituojamoms įmonėms turto ir verslo vertinimo, buhalterinės apskaitos tvarky mo ir finansinių ataskaitų sudarymo, akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių reorganizavimo sąlygų vertinimo paslaugų, neatliko vidaus audito ar nuo šių paslaugų  teikimo  praėjo ne mažiau kaip vieni metai.5. Audito įmonė už audito paslaugas (kitos paslaugos nebuvo teikiamos) iš audituojamų įmonių (vertinant atskirai) negauna tiek pajamų, kurios darytų įtaką jos nepriklausomumui.
6. Audito įmonė nepriklauso audito tinklui.

7. Audito įmonės paskirtas auditorius yra nepriklausomas nuo audituojamos įmonės.

8. Audito įmonė nėra veikiama kitų reikšmingų sąlygų, galinčių turėti įtakos jos nepriklausomumui.

Direktorius auditorius                                                                  Jonas Bronislovas Bareiša